سازه‌های تبلیغاتی (بلوار کویر کاشان)

کد سازه N01

محل سازه:
کاشان، جاده نوش آباد، بلوار کویر
نوع سازه: دورو
اندازه سازه: 6 در 3 متر عمودی

کد سازه N02

محل سازه:
کاشان، جاده نوش آباد، بلوار کویر
نوع سازه: دورو
اندازه سازه: 6 در 3 متر عمودی

کد سازه N03

محل سازه:
کاشان، جاده نوش آباد، انتهای بلوار کویر
نوع سازه: یکرو
اندازه سازه: 8 در 4 متر افقی

کد سازه N04

محل سازه:
کاشان، جاده نوش آباد، ورودی جایگاه سوخت CNG
نوع سازه: یکرو
اندازه سازه: 6 در 3 متر عمودی

کد سازه N05

محل سازه:
کاشان، جاده نوش آباد، بلوار کویر، روبروی کرمان موتور
نوع سازه: دورو
اندازه سازه: 6 در 3 متر عمودی

به بالای صفحه بردن