سازه‌های تبلیغاتی (جاده کاشان – قمصر)

کد سازه Q01

محل سازه:
کاشان، جاده قمصر (رفت)، روبروی شهرک 22 بهمن
نوع سازه: یکرو
اندازه سازه: 8 در 4 متر افقی

کد سازه Q02

محل سازه:
کاشان، جاده قمصر (برگشت)، روبروی شهرک 22 بهمن
نوع سازه: یکرو
اندازه سازه: 8 در 4 متر افقی

کد سازه Q03

محل سازه:
کاشان، جاده قمصر (رفت)، 200 متر مانده به دوربرگردان اول
نوع سازه: یکرو
اندازه سازه: 8 در 4 متر افقی

کد سازه Q04

محل سازه:
کاشان، جاده قمصر (رفت)، 300 متر مانده به دوربرگردان اول
نوع سازه: یکرو
اندازه سازه: 8 در 4 متر افقی

کد سازه Q05

محل سازه:
کاشان، جاده قمصر (رفت)، 250 متر مانده به دوربرگردان دوم
نوع سازه: یکرو
اندازه سازه: 8 در 4 متر افقی

کد سازه Q06

محل سازه:
کاشان، جاده قمصر (برگشت)، روبرو کشتارگاه
نوع سازه: یکرو
اندازه سازه: 8 در 4 متر افقی

کد سازه Q03

محل سازه:
کاشان، جاده قمصر (رفت)، خروجی اتوبان، پای پل
نوع سازه: یکرو
اندازه سازه: 8 در 4 متر افقی

به بالای صفحه بردن