سازه‌های تبلیغاتی (جاده کاشان – قمصر)

کد سازه Q01

محل سازه:
کاشان، جاده قمصر (رفت)، روبروی شهرک ۲۲ بهمن
نوع سازه: یکرو
اندازه سازه: ۸ در ۴ متر افقی

کد سازه Q02

محل سازه:
کاشان، جاده قمصر (برگشت)، روبروی شهرک ۲۲ بهمن
نوع سازه: یکرو
اندازه سازه: ۸ در ۴ متر افقی

کد سازه Q03

محل سازه:
کاشان، جاده قمصر (رفت)، ۲۰۰ متر مانده به دوربرگردان اول
نوع سازه: یکرو
اندازه سازه: ۸ در ۴ متر افقی

کد سازه Q04

محل سازه:
کاشان، جاده قمصر (رفت)، ۳۰۰ متر مانده به دوربرگردان اول
نوع سازه: یکرو
اندازه سازه: ۸ در ۴ متر افقی

کد سازه Q05

محل سازه:
کاشان، جاده قمصر (رفت)، ۲۵۰ متر مانده به دوربرگردان دوم
نوع سازه: یکرو
اندازه سازه: ۸ در ۴ متر افقی

کد سازه Q06

محل سازه:
کاشان، جاده قمصر (برگشت)، روبرو کشتارگاه
نوع سازه: یکرو
اندازه سازه: ۸ در ۴ متر افقی

کد سازه Q03

محل سازه:
کاشان، جاده قمصر (رفت)، خروجی اتوبان، پای پل
نوع سازه: یکرو
اندازه سازه: ۸ در ۴ متر افقی

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن