10 گرایش تایپوگرافی که می بایست بدان توجه نمود.

به لطف حضور همه جانبه دستگاه های دیجیتال، همه از اهمیت تایپوگرافی دیجیتال مطلع گشته شده اند. در ایالات متحده به تنهایی، بیش از 187 میلیون نفر از گوشی هوشمند استفاده می کنند. طبق برآوردهای صورت گرفته تا سال 2017 بیش از یک سوم جمعیت جهان یک گوشی هوشمند خواهند داشت. با توجه به مجموعه …

10 گرایش تایپوگرافی که می بایست بدان توجه نمود. ادامه »