تفاوت بازاریابی برند و بازاریابی مستقیم چیست؟

بازاریاب هایی که در زمینه بازاریابی مستقیم فعالیت می کنند، غالباً افکاری خشک و ثابت در زمینه اجرای فعالی هایشان دارند. یک بازاریاب مستقیم (مدیری با ذهنیت اجرای بازاریابی مستقیم)، به شما اثبات خواهد کرد که تنها چیزی که نیاز دارید، تغییر درصد ها و نسبت های تغییر ورود و خرید مشتریان در هر وعده …

تفاوت بازاریابی برند و بازاریابی مستقیم چیست؟ ادامه »