باندرول (کمربند فرش)

نوار یا کاغذ دراز و باریک که بر روی کالا می چسبانند که نشانة کنترل کیفیت و بازرسی و نو بودن کالاست.

انواع باندرول:

  • باندرول کاغذی
    • باندرول کاغذی با عرض 8 سانتی
    • باندرول کاغذی با عرض 7 سانتی
  • باندرول چسبی (عرض 5 سانتی)
    • زمینه روشن
    • زمینه رنگی

نمونه باندرول اجرا شده توسط کانون اگهی و تبلیغات آریا تدبیر:

باندرول چسبی با عرض 5 سانتی و زمینه رنگی
به بالای صفحه بردن