سازه های تبلیغاتی واقع در کاشان

جزئیات سازه ها

کد سازه K 01

محل سازه: کاشان، میدان بسیج، روبرو مجتمع طلائیه

نوع سازه: یکرو

اندازه سازه: ۸ در ۴ متر افقی

کد سازه: K 02

محل سازه: کمربندی کاشان، بسمت جاده قدیم آران و بیدگل

نوع سازه: یکرو

اندازه سازه: ۸ در ۴ متر عمودی

کد سازه ها:K 03/4 – K 03/3 – K 03/2 – K 03/1

محل سازه: کاشان، میدان زجاجی، میدان سرباز(بطرف ترمینال)

نوع سازه: یکرو

اندازه سازه: سازه با کدهای K03/1 و K03/3 سایز ۴/۴۰ در ۶ متر عمودی و سازه با کدهای K03/2 و K03/4 سایز ۳ در ۶ متر عمودی