هدایای تبلیغاتی

هدایای تبلیغاتی بهترین وسیله جهت معرفی شما به دیگران می باشد الزاما گران ترین هدایا بهترین وسیله تبلیغاتی نیست چرا که تجربه  نشان داده  است هدایایی که بیشتر و بهتر دیده شوند ما را بهتر به هدف می رسانند. پیشنهاد ما انتخاب هدیه است که اولا در محیط کار مورد استفاده قرار گیرد ثانیا محل تبلیغ حدالمقدور در مرکز دید قرار گیرد. بر این اساس بزرگ بودن و یا گران بودن یک هدیه تبلیغاتی نمی تواند دلیل بر کارا بودن آن باشد.