غرفه سازی خارج از ایران

فرش پامچال-2017 دموتکس هانور | آلمان

فرش پامچال-2016 دموتکس قازی آنتپ | ترکیه

فرش جردن -2017 دموتکس هانور | آلمان

فرش قیطران -2017 دموتکس هانور | آلمان

فرش سورنا-2017 دموتکس قازی آنتپ | ترکیه

فرش پامچال-2017 دموتکس قازی آنتپ | ترکیه

فرش جردن -2017 دموتکس قازی آنتپ | ترکیه