سازه های تبلیغاتی جاده کاشان – نوش آباد

کد سازه N 01

محل سازه: کاشان، جاده نوش آباد، بلوار کویر

نوع سازه: دو رو

اندازه سازه: 6 در 3 متر عمودی

کد سازه N 02

محل سازه: کاشان، جاده نوش آباد، بلوار کویر

نوع سازه: دورو

اندازه سازه: 6 در 3 متر عمودی

کد سازه N 03

محل سازه: کاشان، جاده نوش آباد، انتهای بلوار کویر

نوع سازه: یکرو

اندازه سازه: 8 در 4 متر افقی

کد سازه N 04

محل سازه: کاشان، جاده نوش آباد، ورودی جایگاه سوخت CNG

نوع سازه: یکرو

اندازه سازه: 3 در 6 متر عمودی

کد سازه N 05

محل سازه: کاشان، جاده نوش آباد، بلوار کویر، روبروی کرمان موتور

نوع سازه: دو رو

اندازه سازه: 3 در 6 متر عمودی