سازه های تبلیغاتی، جاده کاشان – قمصر

کد سازه Q 01

محل سازه: کاشان، جاده قمصر (رفت)، روبروی شهرک ۲۲ بهمن

نوع سازه: یکرو

اندازه سازه: ۸ در ۴ متر افقی

کد سازه Q 02

محل سازه: کاشان، جاده قمصر (برگشت)، روبروی شهرک ۲۲ بهمن

نوع سازه: یکرو

اندازه سازه: ۸ در ۴ متر افقی

کد سازه Q 03

محل سازه: کاشان، جاده قمصر (رفت)، ۲۰۰ متر مانده به دوربرگردان اول

نوع سازه: یکرو

اندازه سازه: ۸ در ۴ متر افقی

کد سازه Q 04

محل سازه: کاشان، جاده قمصر (رفت)، ۳۰۰ متر مانده به دوربرگردان اول

نوع سازه: یکرو

اندازه سازه: ۸ در ۴ متر افقی

کد سازه Q 05

محل سازه: کاشان، جاده قمصر (رفت)، ۲۵۰ متر مانده به دوربرگردان دوم

نوع سازه: یکرو

اندازه سازه: ۸ در ۴ متر افقی

کد سازه Q 06

محل سازه: کاشان، جاده قمصر (برگشت)، روبرو کشتارگاه

نوع سازه: یکرو

اندازه سازه: ۸ در ۴ متر افقی

کد سازه Q 07

محل سازه: کاشان، جاده قمصر (رفت)، خروجی اتوبان، پای پل

نوع سازه: یکرو

اندازه سازه: ۸ در ۴ متر افقی