سازه های تبلیغاتی، جاده کاشان – قمصر

کد سازه Q 01

محل سازه: کاشان، جاده قمصر (رفت)، روبروی شهرک 22 بهمن

نوع سازه: یکرو

اندازه سازه: 8 در 4 متر افقی

کد سازه Q 02

محل سازه: کاشان، جاده قمصر (برگشت)، روبروی شهرک 22 بهمن

نوع سازه: یکرو

اندازه سازه: 8 در 4 متر افقی

کد سازه Q 03

محل سازه: کاشان، جاده قمصر (رفت)، 200 متر مانده به دوربرگردان اول

نوع سازه: یکرو

اندازه سازه: 8 در 4 متر افقی

کد سازه Q 04

محل سازه: کاشان، جاده قمصر (رفت)، 300 متر مانده به دوربرگردان اول

نوع سازه: یکرو

اندازه سازه: 8 در 4 متر افقی

کد سازه Q 05

محل سازه: کاشان، جاده قمصر (رفت)، 250 متر مانده به دوربرگردان دوم

نوع سازه: یکرو

اندازه سازه: 8 در 4 متر افقی

کد سازه Q 06

محل سازه: کاشان، جاده قمصر (برگشت)، روبرو کشتارگاه

نوع سازه: یکرو

اندازه سازه: 8 در 4 متر افقی

کد سازه Q 07

محل سازه: کاشان، جاده قمصر (رفت)، خروجی اتوبان، پای پل

نوع سازه: یکرو

اندازه سازه: 8 در 4 متر افقی