سازه تبلیغاتی جاده کاشان – مشهد اردهال

کد سازه A 04

محل سازه: کاشان، جاده کاشان به اردهال

بعد از ورودی نیاسر، قبل از شرکت ایران گلاب

نوع سازه: یک رو

اندازه سازه: ۱۲/۱۰ در ۵/۰۵ متر افقی

کد سازه A 05

محل سازه: کاشان، جاده کاشان به سمت اردهال

بعد از شرکت ایران گلاب

نوع سازه: یک رو

اندازه سازه: ۱۲/۱۰ در ۵/۰۵ متر افقی

کد سازه A 06

محل سازه: کاشان، جاده اردهال به سمت کاشان

بعد از نیاسر

نوع سازه: یک رو

اندازه سازه: ۱۲/۱۰ در ۵/۰۵ متر افقی

کد سازه A 07

محل سازه: کاشان، جاده اردهال به سمت کاشان

قبل از سه راهی برزک (پیچ سوم چم)

نوع سازه: یک رو

اندازه سازه: ۱۲/۱۰ در ۵/۰۵ متر افقی

به کمک نیاز دارید؟ با ما در ارتباط باشید