سازه های تبلیغاتی جاده جعفرآباد

کد سازه A 01

محل سازه: کاشان، ابتدای جاده جعفرآباد (کیلومتر ۲)

مسیر رفت بسمت شهرک صنعتی امیرکبیر

نوع سازه: یک رو

اندازه سازه: ۱۲/۱۵ در ۵/۰۵ متر افقی

کد سازه A 02

محل سازه: کاشان، مسیر رفت جاده جعفرآباد

بعد از خروجی فاز ۲ شهرک امیر کبیر

نوع سازه: یک رو

اندازه سازه: ۱۲/۱۵ در ۵/۰۵ متر افقی

کد سازه A 03

محل سازه: کاشان، مسیر برگشت جاده جعفرآباد

۲ کیلومتری کاشان

نوع سازه: یک رو

اندازه سازه: ۱۲/۱۵ در ۵/۰۵ متر افقی