افتخارات

همایش انتخاب و تجلیل از کارگران برتر شهرستان آران و بیدگل

اردیبهشت ماه ۱۳۹۱

برگزیده ی سومین جشنواره استانی حرکت

مهرماه ۱۳۹۱

دومین همایش انتخاب و تجلیل از کارگران برتر

اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

حضور در نخستین نمایشگاه تخصصی بین المللی صنایع وابسته فرش ماشینی

اسفندماه ۱۳۹۴