افتخارات

همایش انتخاب و تجلیل از کارگران برتر شهرستان آران و بیدگل

اردیبهشت ماه 1391

برگزیده ی سومین جشنواره استانی حرکت

مهرماه 1391

دومین همایش انتخاب و تجلیل از کارگران برتر

اردیبهشت ماه 1392

حضور در نخستین نمایشگاه تخصصی بین المللی صنایع وابسته فرش ماشینی

اسفندماه 1394